• Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego Układanka

     Przedszkole Publiczne Układanka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Układanka.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

     Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

     Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

     Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

      

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ANNA BARSKA.
     • E-mail: przedszkole.katarzyna@gmail.com
     • Telefon: 71 311 62 46

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Układanka

     Dyrektor Przedszkola Publicznego Układanka oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Wejście do budynku głównego znajduję się na parterze. Szerokie drzwi zapewniają dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon umożliwiający wezwanie osoby, która może uruchomić windę dla osób niepełnosprawnych.
     2. Dostęp do korytarzy i pomieszczeń znajdujących się na osobnych poziomach zapewniają windy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
     3. Do obsługi pochylni, wind oraz pomocy w poruszaniu się po obiekcie należy wezwać osobę odpowiedzialną za pomoc niepełnosprawnym przez domofon przy wejściu do budynku głównego.
     4. Na terenie placówki znajdują się miejsca postojowe na poziomie wejścia do budynku głównego, umożliwiające zatrzymanie pojazdu osoby niepełnosprawnej w miejscu, z którego dostęp do budynku jest możliwy.
     5. Istnieje możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym, jednak ze względu na ograniczenia w dostępie dla osób postronnych należy wezwać pracownika placówki.
     6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego zapewnia Gmina Siechnice. Aktualne informacje o dostępności tłumacza oraz terminach zgłoszenia takiej potrzeby znajdują się na stronie internetowej Gminy Siechnice.

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3 Poland
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
   • tel. 575 722 157 e-mail: sekretariat.ukladanka@gmail.com
   • /PrzedszkoleUKLADANKA/SkrytkaESP
 • Dokumenty

              

  Partnerzy