• Rekrutacja

    • Rekrutacja do naszego przedszkola jest prowadzona elektronicznie pod adresem: 

     https://nabor.pcss.pl/siechnice/przedszkole

      

     AKTUALIZACJA | 06.04.2020

      Informacje dla rodziców, dotyczące  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii 

      

     W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. 

     Poniżej harmonogram:

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     do 17.04.2020

     Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych

     20.04.2020

     Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

     Od 20.04.2020 do  24.04.2020

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     28.04.2020

     Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     od 28.04.2020  do 07.05.2020

     Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia

     do 5 dni od daty złożenia wniosku
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

     do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
     w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

     do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych.

     do 29.05.2020

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

     03.08.2020

      

     WAŻNE !!!

     Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zgodnie z§11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

     Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –

     • dla rodziców, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznej nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście! Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się  to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru.  (Instrukcja na stroniehttps://nabor.pcss.pl/siechnice w  zakładce „dokumenty”)
     • dla rodziców, którzy wypełnili wniosek w placówce bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się  w formie elektronicznej - przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zgodnie  oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci przyjętych, nieprzyjętychz§11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
      i 530) 
     podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

     Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na skrzynkę mailową wybranej placówki. Placówka potwierdza przyjęcie dokumentu również drogą email’ową.

     Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia – zostanie ona wysłana do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres email podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

     Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia odwołania na skrzynkę mailową wybranej placówki.

     Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - zostanie ono wysłane do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

     BARDZO WAŻNE !!!

     Po odwieszeniu zajęć Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki w terminie wyznaczonym przez placówkę.

     W przypadku:

     • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
     • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

     dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3
   • przedszkole.katarzyna@gmail.com
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
 • Dokumenty

              

  Partnerzy